PINPOINT – Patientens första kontakt

PINPOINT – Patientens första kontakt

PINPOINT är en multicenter-studie i samarbete med Västra Götalandsregionen och omfattar ett stort antal vårdcentraler inom privat och regionalt styrda verksamheter. Projektet kommer att fylla en kunskapslucka i ett område där det i dagsläget finns anmärkningsvärt lite forskning. 

I vårdmöten mellan patienter och sjuksköterskor ska hälsoproblem bedömas. Behov behöver prioriteras och vägas mot tillgänglighet, så att befintliga resurser används där de kan göra mest nytta. Patientens första vårdkontakt och sjuksköterskors initiala bedömning kan vara avgörande för patientens fortsatta vård och hälsa. Felaktiga bedömningar kan få förödande konsekvenser.

Behov finns av kunskaper om grundprinciper och förutsättningar för sjuksköterskors kommunikation, bedömning och prioriteringar av hälsoproblem och vårdbehov. Det finns behov av kunskaper som kan implementeras i utbildning och träning för sjuksköterskor, för att säkra kvalitet och patientsäkerhet.

Detta projekt syftar därför till att undersöka perspektiv och praxis för vårdmöten mellan patienter och sjuksköterskor, och bedömning av vårdbehov. En multicenterstudie kommer att genomföras. Patientrapporterade data, intervjuer och observationer av kommunikation och bedömning i vårdmöten mellan patienter och sjuksköterskor inom primärvården kommer att samlas in och analyseras.

Högskolan i Borås är huvudman för projektet som bedrivs i samverkan med VGR och finansieras av FORTE.