Pro-Child – Professionals support in Child and Adolescent Health and Well-being

Pro-Child – Professionals support in Child and Adolescent Health and Well-being

Barn och ungas hälsa är ett viktigt område att studera. Förhållanden under barn- och ungdomsåren har betydelse för personens hälsa också senare i livet. Under uppväxten och i unga år är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet särskilt viktigt.

I projektet ingår studier om barns hälsa, orosanmälningar och hur barn som far illa eller som upplever psykisk ohälsa kan uppmärksammas för att få stöd och hjälp.

Barn och ungas rätt till hälsa och en bra livssituation är i fokus, för att öka kunskaper om behov och utmaningar för att stärka barn och ungas rätt till bästa möjliga hälsa. Mer forskning behövs kring hälsa och vård för barn och unga med psykisk ohälsa eller andra problem, utifrån ett barnperspektiv. I forskningen är det viktigt att barn och ungas röst kommer till tals, för att utmaningar eller hinder för hälsa och hur hälsa kan stärkas förstås utifrån barnets perspektiv såväl som professionellas barnperspektiv. Inom projektet finns samverkan med forskare vid Högskolan i Skövde, Västra Götalandsregionen.

Publikationer i projektet

Sundler, AJ., Whilson, M., Darcy, L., Larsson, M. (2021) Swedish school nurses experiences of child abuse. The Journal of School Nursing, 37(3):176-184.