Biblioteks- och informationsvetenskap

Forskningen behandlar förutsättningar och metoder för enskilda och verksamheter att få tag i önskad/relevant information för olika aktiviteter, för utbildning och för bildning eller upplevelser. Området fokuserar på såväl biblioteks- och informationstjänster som hur individer, verksamheter eller organisationer söker, använder och får tillgång till information. Förutsättningarna studeras på såväl mikro- som makronivå och innefattar också kulturpolitiska och informationspolitiska aspekter.

Högskolan i Borås har sedan 1990-talet bedrivit och erbjudit forskarutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, under ett flertal år i samarbete med Göteborgs Universitet enligt särskilt avtal, men från och med 2010 i egen regi utifrån erhållna forskarutbildningsrättigheter. Redan från start var all reell forsknings- och forskarutbildningsverksamhet förlagd till Högskolan i Borås, vilket har medfört att vi sedan längre har kunna erbjuda en komplett utbildnings- och forskningsmiljö inom biblioteks- och informationsvetenskap. Själva forskarutbildningen är Sveriges största och äldsta inom området. Sedan starten har forskarutbildningen genererat uppemot 40 doktorsavhandlingar sammantaget.

Forskningsmiljön inom biblioteks-och informationsvetenskap i Borås omfattar följande mer specifika delområden/forskargrupper:

För att leda forskningen och forskarutbildningen finns åtta professorer på hel och deltid (inklusive tre emerita/emeritus), sex docenter och ett antal disputerade seniora forskare. 15-20 doktorander går utbildningen. Forskarutbildningen leds av en vetenskaplig ledare och ett Forskarutbildningsutskott, med delegation från högskolans Forsknings och utbildningsnämnd. En studierektor för forskarutbildning är också knuten till utbildningen.

Forskarutbildningen är fyraårig, men i normalfallet engageras doktoranden i undervisning eller annat institutionsarbete om 20 procent av sin tjänst, vilket innebär totalt fem års forskarutbilningstid. Utbildningen består av 60 högskolepoäng doktorandkurser och 180 högskolepoäng eget avhandlingsarbete. Avhandlingen kan vara monografi eller en så kallad sammanläggningsavhandling där artiklar kombineras med en inledande och sammanbindande ”kappa”. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation. En huvudhandledare och minst en biträdande handledare leder, stödjer och utmanar doktoranden under studietiden.

För att bli antagen till forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap krävs att studenten har en examen på avancerad nivå inom ämnet eller ett närliggande ämne som bedöms relevant för utbildningen. Vid antagning genomförs en granskning där de sökande bedöms utifrån förmåga och de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen. Den studerande ska dessutom ha goda kunskaper i engelska och, för flertalet utlysningar, i svenska eller något annat skandinaviskt språk.

Forskarutbildning i Sverige är utan kostnad för doktoranden. Dock måste doktorandens levnadsomkostnader garanteras, antingen genom en doktorandanställning vid Högskolan i Borås, en anställning vid ett annat lärosäte, organisation, myndighet eller företag, eller med ett stipendium.

Studierektor: Ola Pilerot, professor

För Allmän studieplan för Biblioteks- och informationsvetenskap se dnr: 502-23 (reviderad och fastställd maj 2023).