De studerar kulturens roll i samhället

Vad är på gång under hösten inom er centrumbildning?

– Under hösten har vårt samarbete med Centrum för välfärdsstudier (CVS) fördjupats. Vi har medverkat i en gemensam forskningsansökan till Formas och samverkat för att stärka den mångvetenskapliga och akademiöverskridande forskningsmiljön inom välfärdssektorn på högskolan.

– Vi är även engagerade i det EU-finansierade projektet ”Acting on the Margins – Art as Social Sculpture” (AMASS), där vi de senaste månaderna har arbetat intensivt med att kartlägga befintlig forskning om kulturens och konstens roll i samhället i ett antal europeiska länder.

– Sist men inte minst har vi påbörjat arbetet med att arrangera den tionde nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning i Borås i augusti 2021.

Vad är centrumbildningens långsiktiga vision?

– Vi vill fördjupa samverkan mellan övriga centrumbildningar och bli en naturlig samverkanspartner för regioner, kommuner och andra intressenter inom såväl ett övergripande välfärdspolitiskt område som det mer specifika kulturpolitiska området. Vi arbetar även med att förstärka vår position som Sveriges ledande kulturpolitiska forskningsmiljö, genom att öka vår andel av externa forskningsmedel, fortsatt utgivning av Nordisk kulturpolitisk tidskrift (NKT), samt fortsätta vara ett nav i såväl den nordiska som den internationella forskningsmiljön inom området.

Vad är den stora samhällsutmaningen ni arbetar med just nu?

– KPC:s verksamhet rör flera av de stora samhällsutmaningarna just nu. Det handlar om kulturens och läsandets roll för att skapa social hållbarhet och gemenskap, både i dag och historiskt. Digitaliseringens utmaningar för kulturpolitiken och kulturinstitutioner är ett annat exempel. Ett tredje exempel rör kulturens plats i ett demokratiskt samhälle. KPC arbetar med att bidra till ökad kunskap om samhällsutmaningars påverkan på kultur och konst, samtidigt som vi kritiskt granskar hur kultur och konst ses som lösningar på samhällsutmaningar, och vad dessa lösningar säger om synen på konst och kultur i samhället.

Är det några särskilda projekt igång som ni vill berätta om?

– I augusti 2021 står KPC och Bibliotekshögskolan som värdar för den tionde nordiska konferensen för kulturpolitisk forskning. Konferensen brukar samla mellan 120-160 forskare och andra intresserade från de nordiska länderna såväl som från andra europeiska nationer. Det är ett ypperligt tillfälle att ta del av den senaste forskningen på området. KPC har även erhållit medel från Riksbankens Jubileumsfond för att genomföra en konferens där forskningens roll och betydelse för den nordiska kulturpolitiken är i fokus.

Tidigare nyheter i serien om högskolans centrumbildningar:

Del IV: De samlar expertis på digitalisering 

Del III: Nya doktorandprojekt inom PreHospen

Del II: De bygger broar för ett hållbart samhälle

Del I: Siktar på ett hållbart välfärdssamhälle

Fakta

Det finns fem centrumbildningar vid Högskolan i Borås. Syftet är att ett centrum ska stärka nätverk vilka syftar till att bidra till kvalitetsutveckling av högskolans utbildning och forskning. Se vilka högskolans centrumbildningar är