Ny forskargrupp med fokus på språk- och litteraturdidaktik inom pedagogiskt arbete

– Genom vår forskning och seminarieverksamhet vill vi bidra till en utvecklad teoretisk förståelse av skolans språk- och litteraturarbete, samtidigt som vi deltar i utvecklingen av undervisning i språk och litteratur.

Inom gruppen pågår både praxisinriktad och interdisciplinär forskning, ofta i samarbete med yrkesverksamma lärare från förskola upp till gymnasium. Flera projekt är redan i gång, både på Högskolan i Borås och i samarbeten med andra lärosäten.

– De flesta i forskargruppen undervisar på lärarutbildningarna och handleder studenter som skriver magisteruppsatser och examensarbeten. En målsättning är därför att också stärka kvalitén på dessa arbeten.

Exempel på några av projekten inom forskargruppen

Stöttning av talspråksutveckling på svenska

Inom projektet studeras barns förmåga att förstå och producera berättelser i tidig ålder. Förmågorna studeras innan och efter två olika språkfrämjande arbetssätt i förskolan. Pedagogernas arbete med barnen utvärderas gemensamt av forskare och deltagande förskollärare. Barnens språkliga förmågor kartläggs flera gånger under projektets gång både i förskolan och senare i förskoleklass.

– Vi vill bidra med kunskap om framgångsrika arbetssätt för barns språkutveckling i förskola och på så vis lägga grunden för läs- och skrivutvecklingen för alla barn när de börjar skolan. Det handlar i grunden om demokrati och medborgarskap, säger Peter Andersson Lilja, projektledare och docent i svenska språket. Dessutom vill projektet pröva två olika undervisningsideal som inte sällan framställs som motsatser i forskning om språklärande.

Projektet: Stöttning av talspråksutveckling på svenska 

En professionsutbildning i en föränderlig tid

I Sverige har den språkliga heterogeniteten aldrig varit större än idag – men hur förbereder svensk utbildning studenter för arbete i verksamheter präglad av språklig mångfald? Detta projekt handlar om just detta, att utveckla metoder för att undervisa om språklig mångfald vid Högskolan i Borås professionsutbildningar. Projektet är internfinansierat via rektors strategiska medel och fokuserar initialt på lärarutbildningarna.

– Vårt mål är att Högskolan i Borås ska förbereda sina studenter, oavsett om de går på högskolans polisprogram, sjuksköterskeprogram eller bibliotekarieprogram, för ett framtida arbete i språkligt heterogena miljöer, säger Carina Hermansson, projektledare och professor i språkdidaktik.

Projektet: En professionsutbildning i en föränderlig tid

Skrivandet som näring för demokratin

Forskare och lärare i grundskola arbetar tillsammans för att utveckla just undervisningsmetoder som stödjer elever att använda skrivandet som ett redskap för att göra sin röst hörd och för att delta i samhället genom sitt skrivande. Vad som kallas deltagande skrivundervisning möjliggör för eleverna att utvecklas till skrivande individer så att de kan möta de skriftliga krav och utmaningar som vardagen sätter, men tränar även eleverna i att kommunicera på ett sätt som är lämpligt i deras vardag och för att göra sin röst hörd i samhället.

– Det är viktigt att vilja och våga skriva – så att man fungerar väl som en fullvärdig skribent i dagens samhälle. Här vill vi alltså lyfta vikten av hur skolan kan vara en plats där barn och ungdomar, genom att lära sig skrivandets ädla konst i alla dess aspekter, lever och lär demokrati, säger Carina Hermansson som är forskare och en av projektdeltagarna.

Projektet: Skrivande som näring för demokratin 

Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning

I projektet arbetar lågstadielärare, forskare inom literacy och naturvetenskapsdidaktik och bildpedagoger tillsammans med att utveckla undervisningsaktiviteter där eleverna får i uppgift att praktiskt undersöka naturvetenskapliga begrepp för att sedan rita hur de förstår detta begrepp. Lärarna prövar aktiviteterna i sina respektive klassrum samtidigt som forskarna dokumenterar vad som sker.

– Det är så intressant och givande att tillsammans med lärare utveckla en praktisk repertoar för att undervisa om och genom ritande i naturvetenskap  och att utforska och utvärdera barns ritande som tecken på lärande i naturvetenskap, säger Carina Hermansson som är en av projektdeltagarna.

Projektet: Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning

Läs mer

Forskargruppens webbsida