Samverkan

Vi erbjuder olika former av kompetensutvecklingsinsatser, både genom Skolverket och utifrån idéer och förfrågningar kring specifika insatser och uppdragsverksamhet från skolhuvudmän, skolverksamheter och andra intresseorganisationer. Vi samverkar kring både längre och kortare projekt och uppdragsverksamhet.

Förutom nätverk och samverkan med skolhuvudmän och skolverksamheter ingår högskolan i olika nätverk med andra lärosäten och myndigheter inom områden som skolutveckling, lärarutbildning, forskning och samverkan.

Inom vårt samverkansuppdrag ingår förutom kompetensutvecklande projekt och uppdragsutbildning, nationella regeringsuppdrag såsom ULF-projekt, arbetsintegrerat lärande, och samverkan med Övningsskoleenheter.

Välkommen att kontakta oss!

ULF-projekt
Kontakt: ulfprojekt@hb.se

Uppdragsutbildning
Kontakt: samverkan.pedagogisktarbete@hb.se

Övningsskoleenheter
Kontakt: samverkan.pedagogisktarbete@hb.se

Övriga frågor kring samverkan
Kontakt: samverkan.pedagogisktarbete@hb.se

Institutionen för pedagogiskt arbete ansvarar för högskolans samverkansarbete inom området. Huvudansvarig är proprefekt för samverkan Kajsa Paulsson.