Samverkan

 

Samverkan med omvärlden är en viktig del vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, där forskning och utbildning kommer samhället till nytta och leder till ökad utvecklingspotential och ny innovationskraft.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är ett exempel på samverkan med kommun, landsting och privata vårdaktörer. Studenter får möjlighet att omsätta teori till praktik och ta del av aktuell kontext, senaste praxis, medan verksamheten får ta del av aktuell forskning via akademin.

Samma utbyte sker när studenter skriver examensarbeten hos externa aktörer, när gästföreläsare kommer till Högskolan i Borås i så väl utvecklings- som forskningsprojekt i samverkan med andra.

Ett ytterligare exempel på samverkan är utbildningsvårdsavdelningar, UVA. Det är sjukhusavdelningar eller enheter inom kommunal vård- och omsorg där studenter deltar i vården av patienter under handledning av kliniska adjunkter och lektorer. UVA-konceptet är framtaget i samarbete med Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås kommun, och är en plats där lärande och vårdande går hand i hand. 

Akademins samverkansverksamhet riktar sig också till företag och organisationer som är i behov av kompetensutveckling inom vård, arbetsliv och välfärd. Exempelvis erbjuds skräddarsydda utbildningskoncept i olika former, bland annat som uppdragsutbildning.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar

Vid akademin finns två av högskolans centrumbildningar, Centrum för välfärdsstudier (CVS) och PreHospen - Centrum för prehospital forskning. De är strategiskt viktiga för samverkan med det omgivande samhället.

Läs mer om våra centrumbildningar

Här finns även FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Läs mer om FoU Sjuhärad Välfärd

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd har en lång tradition av samverkan, där gemensam kunskapsbyggnad och livslångt lärande är en förutsättning för att klara arbetslivets utmaningar.