Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Akademin har cirka 2000 studenter och drygt 100 anställda. Här finns en bredd av grund-, specialist-, distans- och uppdragsutbildningar samt fristående kurser. Utbildning erbjuds från grund- till forskarnivå. Alla utbildningar präglas av ett professionsnära synsätt och en hållbar arbetsmiljö.

Utmärkande för utbildnings- och forskningsmiljön är en högteknologisk övningsmiljö, Kliniskt träningscentrum (KTC) som skapar goda förutsättningar för att stärka klinisk kompetens.

Ett särskilt styrkeområde vid akademin är prehospital (ambulanssjukvård) och högteknologisk forskning, där Högskolan i Borås har en ledande roll i Norden. Det i kombination med en lång forskningstradition med fokus på existentiella vårdfrågor och lärande ger en unik profil. Akademin bedriver även forskning inom ledning, styrning och organisering.

Vi erbjuder ett flertal fristående kurser inom ledarskap, organisering, verksamhetsutveckling med mera, i en vård/omsorgskontext. Dessutom ger vi kurser i socialrätt, arbetsrätt, ledarskap och hälsa. Vi har även ett magisterprogram i hållbar organisering och hälsofrämjande ledarskap inom vård och omsorg. Dessa utbildningar ges på halvfart och distans, vilket möjliggör studier bredvid ordinarie arbete.

Forskarutbildning

Vidare går utbildning och forskning hand i hand och studier erbjuds på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarnivå. Våren 2017 startade forskarutbildning i egen regi inom Människan i vården. Förnärvarande läser 17 doktorander utbildningen under ledning av ett tiotal professorer, 14 biträdande professorer/ docenter och ett antal seniora forskare.

Utbildningar som hör hemma hos oss är bland annat sjuksköterskeutbildningen, barnmorskeutbildningen och sju specialistsjuksköterskeutbildningar.

Här finns också kandidatprogrammet i offentlig förvaltning samt utbildningen Organisations- och personalutvecklare i samhället (OPUS).

I januari 2019 startade vi polisutbildning i Borås. Det är en uppdragsutbildning som drivs av akademin tillsammans med personal från polismyndigheten.

Vid akademin ryms dessutom två centrumbildningar, arenor för samverkan som pekats ut som strategiskt viktiga för Högskolan i Borås: Centrum för välfärdsstudier (CVS) och PreHospen – Centrum för prehospital forskning. Här finns även FoU Sjuhärad Välfärd som är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling inom välfärdsområdet.

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd är uppdelad i två sektioner:

  • Sektionen för arbetsliv och välfärd
  • Sektionen för vårdvetenskap

Bildlänkar