Anställningsutskott

Ordinarie ledamöter i utskottet består av ordförande, fem lärarrepresentanter varav minst en professor, två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån). HR är sekreterare.

Vid rekrytering av lärare, exklusive professor, ska akademichef från rekryterande akademi samt en lärarrepresentant med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Vid rekrytering av professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Lärarrepresentanterna har rösträtt.

Vid befordran till professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet.

Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov.

Utöver ordinarie ledamöter utser nämnderna en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Ledamöterna i Anställningsutskottet ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Utskottet tar ställning till följande, sakkunnigutlåtande, intervju – alternativt provföreläsning – av sökande på akademin, referenstagning, intervju av sökande i utskottet och fattar därefter beslut om rekommendation för anställning.

Anställningsutskottet-AU har möte en gång per månad. Se nedan utskottets planerade möten för året. Anställningsutskottet-KFU har möte vid behov. I samband med att ett ärende initieras inom det konstnärliga området ska möte planeras. 

För mer information om utskottets sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till utskottets sida på anställdwebben.