Anställningsutskott

Anställningsutskottets uppdrag är att förorda vem/vilka som ska anställas/befordras. Utskottet har också som uppgift att bedöma och tillstyrka att anställningsprofil för lärare uppfyller behörighetskraven enligt anställningsordningen, att utse sakkunniga efter förslag från akademichef/prefekt samt att besluta om vilken/vilka sökande som ska skickas till sakkunniga för bedömning efter samråd med berörd akademichef/prefekt. Anställningsutskottet kan också besluta om kompletterande utredningsåtgärder i anställnings- och befordringsärenden.

För mer information om utskottets sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till utskottets sida på anställdwebben.