Anställningsutskott

Anställningsutskottets uppdrag och sammansättning

Ordinarie ledamöter i Anställningsutskott-FoU består av ordförande, fem lärarrepresentanter varav minst en professor, två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån). HR är sekreterare. Utöver ordinarie ledamöter utser nämnderna en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov.

Vid rekrytering och befordran av lärare, exklusive professor, ska prefekt från rekryterande akademi samt en lärarrepresentant med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Vid rekrytering och befordran av professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Lärarrepresentanterna har rösträtt.

Vid docentärenden är prefekt föredragande, inga lärarrepresentanter adjungeras.

Anställningsutskottets uppdrag är att förorda vem/vilka som ska anställas/befordras. Utskottet har också som uppgift att bedöma och tillstyrka att anställningsprofil för lärare uppfyller behörighetskraven enligt anställningsordningen, att utse sakkunniga efter förslag från akademichef/prefekt samt att besluta om vilken/vilka sökande som ska skickas till sakkunniga för bedömning efter samråd med berörd akademichef/prefekt. Anställningsutskottet kan också besluta om kompletterande utredningsåtgärder i anställnings- och befordringsärenden.

Möten

Anställningsutskott-FoU har möte en gång per månad. Se utskottets planerade möten för året nedan. 

Ledamöter 

Mötestider 2022

Tid: kl 08:30- ca 16:00 i A716. Vid behov kan alternativ lokal komma att användas.

 

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 11 mars
 • 25 mars
 • 29 april
 • 20 maj
 • 3 juni
 • 17 juni
 • 26 augusti
 • 30 september
 • 14 oktober
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 9 december

Protokoll

Protokoll från Anställningsutskottet samt äldre protokoll från Tillsättningsutskottet och Beredningsutskottet finns att tillgå i högskolans arkiv. Kontakta HR.