Anställningsutskott

Utskottets uppdrag och sammansättning

Anställningsutskottets uppdrag är att förorda vem/vilka som ska anställas/befordras. Utskottet har också som uppgift att bedöma och tillstyrka att anställningsprofil för lärare uppfyller behörighetskraven enligt anställningsordningen, att utse sakkunniga efter förslag från akademichef/prefekt samt att besluta om vilken/vilka sökande som ska skickas till sakkunniga för bedömning efter samråd med berörd akademichef/prefekt. Anställningsutskottet kan också besluta om kompletterande utredningsåtgärder i anställnings- och befordringsärenden.

Ordinarie ledamöter består av:

- en ordförande
- fem lärarrepresentanter varav minst en professor, en av lärarrepresentanterna utses till vice ordförande
- två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån).

Utöver ordinarie ledamöter utser nämnderna en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro. Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov.

Sekreterare i utskottet är HR.

Ledamöter 

Adjungering av föredragande och lärarrepresentanter

Vid rekrytering och befordran av lärare, exklusive professor, ska prefekt från rekryterande akademi samt en lärarrepresentant med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Vid rekrytering och befordran av professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet.

Lärarrepresentanterna har rösträtt.

Vid docentärenden är prefekt föredragande. Inga lärarrepresentanter adjungeras.

Mötestider 2024

 • 26/1
 • 23/2
 • 8/3
 • 22/3
 • 26/4
 • 17/5
 • Ons 19/6
 • 30/8
 • 27/9
 • 11/10
 • 25/10
 • 29/11
 • 6/12

Protokoll

Protokoll från Anställningsutskottet samt äldre protokoll från Tillsättningsutskottet och Beredningsutskottet finns att tillgå i högskolans arkiv. Kontakta HR på hr@hb.se