Anställningsutskott

Sammansättning

Ordinarie ledamöter i anställningsutskott-FoU består av ordförande, fem lärarrepresentanter varav minst en professor, två studentrepresentanter varav en doktorand (i möjligaste mån). HR är sekreterare.

I anställningsutskott-KFU består ordinarie ledamöter av två lärarrepresentanter med konstnärlig kompetens varav minst en professor samt en extern ledamot med konstnärlig kompetens och en lärarrepresentant från anställningsutskott - FoU.

Vid rekrytering av lärare, exklusive professor, ska akademichef från rekryterande akademi samt en lärarrepresentant med kompetens från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Vid rekrytering av professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet. Lärarrepresentanterna har rösträtt.

Vid befordran till professor ska akademichef och två lärarrepresentanter (varav en professor) från aktuellt ämnesområde adjungeras in i utskottet.

Sakkunniga i ärendet kan adjungeras vid behov. Utöver ordinarie ledamöter utser nämnderna en förste och en andre suppleant som träder in vid ordinarie ledamots frånvaro.

Ledamöterna i Anställningsutskottet ska ha hög kompetens gällande interna och externa styrdokument för anställning och befordran och ska i sitt uppdrag sträva efter att hitta arbetssätt och metoder som utvecklar, effektiviserar och kvalitetssäkrar processer för rekrytering och befordran. Utskottet tar ställning till följande, sakkunnigutlåtande, intervju – alternativt provföreläsning – av sökande på akademin, referenstagning, intervju av sökande i utskottet och fattar därefter beslut om rekommendation för anställning.

Möten

Anställningsutskottet-KFU (AU-KFU) har möte vid behov. I samband med att ett ärende initieras inom det konstnärliga området ska möte planeras. 

Anställningsutskottet-AU (AU-FoU) har möte en gång per månad. Se nedan utskottets planerade möten för året. 

Ledamöter 

Mötestider 2020

Tid: kl 08:30- ca 16:00 i C 728 (under Corona sker mötet i Tornrummet alt. via Zoom).

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 27 mars 
 • 24 april 
 • 15 maj
 • 29 maj 
 • 12 juni
 • 28 augusti
 • 25 september
 • 30 oktober
 • 27 november
 • 11 december

Protokoll

Protokoll från Anställningsutskottet samt äldre protokoll från Tillsättningsutskottet och Beredningsutskottet finns att tillgå i högskolans arkiv. Kontakta HR.