Manlig lärare vid tavlan

Med unik mix av
teori och praktik

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp

Vårtermin 2024
Heltid 100%, Dag
Skövde

Hösttermin 2024
Heltid 100%, Dag
Borås

Vårtermin 2025
Heltid 100%, Dag
Skövde

Utbildningen ger dig metoder för elevers läs-, skriv- och matematikutveckling för att stötta dem i sitt lärande.

Helhetssynen inom ämnet svenska betonas, där läsa, skriva, tala och lyssna i olika situationer samverkar för att utveckla elevers språk. Du lär dig att genom olika metoder, medier och tekniker utmana elevernas intresse för att läsa och skriva. I utbildningen får du lära dig att undervisa i engelska språket med hjälp av skönlitteratur, språklekar, sång, film och annan skapande verksamhet.

Det läggs också vikt vid flerspråkiga elevers situation och på hur du kan stötta elever med svenska som andraspråk i deras kunskapsinhämtning. I både svenska och engelska kommer du att öva din egen skriftliga och muntliga uttrycksförmåga för att bli en bra pedagog inom dessa ämnen.

Inom matematik är elevers begreppsbildning och deras tal- och rumsuppfattning ett viktigt fokus under utbildningen. Du lär dig olika lösningsstrategier, hur barn lär matematik och hur du som lärare kan skapa matematiska lärmiljöer. Du kommer att arbeta med din egen matematiska förmåga och säkerhet att lösa matematiska problem.

Elevers lust till lärande kan väckas i alla miljöer. Under utbildningen är det fokus på att utveckla din kreativitet och skapandeförmåga, bland annat i naturvetenskapliga ämnen och teknik. Viktiga delar i utbildningen är att visa på möjligheter till lärande utanför skolans väggar. Detta sker bland annat genom studier i naturen, besök på Borås Science Center Navet och genom att studera fysikaliska krafter i lekparker. Samhälls- och naturorienterande ämnen studeras ur ett hållbarhetsperspektiv och även i dessa kurser utgör digitala verktyg en naturlig del. För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutveckling genomsyrar hela utbildningen.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Läs en lärarutbildning på Högskolan i Borås

Lärarstudenten Beatrice och läraren Emma berättar om hur det är att studera till lärare på Högskolan i Borås och att komma ut i yrkeslivet.

 

Utlandsstudier

Det här programmet ger möjlighet till utlandsstudier.

Arbetsmarknad

Som grundlärare har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna. Du kan också undervisa i sameskolan, kommunal vuxenutbildning och specialskolan. Möjligheterna till arbete som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 bedöms vara mycket stora.

Lärarlegitimation

Efter examen kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket och få behörighet att undervisa i förskoleklassen och årskurs 1–3 i svenska, matematik, engelska, samhällsorienterande ämnen och naturorienterande ämnen. Läs mer om legitimation på Skolverkets sida Lärar- och förskollärarlegitimation och krav för att få behörighet - Skolverket

Har du frågor om utökad behörighet kan du kontakta studie- och karriärvägledningen.

Vidareutbildning

En grundlärarexamen ger behörighet att läsa vidare på flera utbildningar på avancerad nivå till exempel inom pedagogiskt arbete.