Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma


Syftet med projektet är att planera en utbildning på avancerad nivå för företag.

Diarienummer

FO2018/1

Startdatum

2018-05-01

Slutdatum

2020-04-30

Utbildningen ska vara nationellt ledande inom data-driven tjänsteutveckling med ett långsiktigt mål att säkerställa tillförsel av avancerad kompetens som stärker innovations- och konkurrenskraften inom svenskt näringsliv. Projektets mål är att utveckla en plan för genomförandet av utbildningssatsningen, att utveckla en metod för kursutveckling på avancerade nivå i samproduktion med näringslivet.

Som underlag för utbildningsplaneringen genomförs en analys av målgruppsföretagens kompetens- och utvecklingsbehov tillsammans med en utredning av lärosätets utvecklingsbehov av flexibla pedagogiska metoder och administrativa stöd för utbildning av yrkesverksamma.

Det forskningsområde som ansökan beskriver benämns data-driven innovation vilket kan placeras i skärningspunkten mellan traditionella ämnesområden som datavetenskap, företagsekonomi och informatik. Utbildningssatsningen kan ses som en del av forskningsområdet data-driven innovation och fokuserar på möjligheter att med stöd av den allt större mängd data som hanteras av och skapas i företag, kunna utveckla nya tjänster som kan bidra till ökade kundvärden.

Data-driven innovation definieras enligt ”the strategic utilization of data and analytics to improve or foster new processes, products, services, and markets” (OECD 2015, p.70).