Förstudie – Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

Förstudie – Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

Utbildningen ska vara nationellt ledande inom data-driven tjänsteutveckling med ett långsiktigt mål att säkerställa tillförsel av avancerad kompetens som stärker innovations- och konkurrenskraften inom svenskt näringsliv. Projektets mål är att utveckla en plan för genomförandet av utbildningssatsningen, att utveckla en metod för kursutveckling på avancerade nivå i samproduktion med näringslivet.

Som underlag för utbildningsplaneringen genomförs en analys av målgruppsföretagens kompetens- och utvecklingsbehov tillsammans med en utredning av lärosätets utvecklingsbehov av flexibla pedagogiska metoder och administrativa stöd för utbildning av yrkesverksamma.

Det forskningsområde som ansökan beskriver benämns data-driven innovation vilket kan placeras i skärningspunkten mellan traditionella ämnesområden som datavetenskap, företagsekonomi och informatik. Utbildningssatsningen kan ses som en del av forskningsområdet data-driven innovation och fokuserar på möjligheter att med stöd av den allt större mängd data som hanteras av och skapas i företag, kunna utveckla nya tjänster som kan bidra till ökade kundvärden.

Data-driven innovation definieras enligt ”the strategic utilization of data and analytics to improve or foster new processes, products, services, and markets” (OECD 2015, p.70).