CSL@BS - Computer Science Lab at Borås Sweden

CSL@BS - Computer Science Lab at Borås Sweden

Computer Science Labs at Borås Sweden (CSL@BS) är en forskningsgrupp inriktad mot intelligenta system och avancerad dataanalys. Forskningen som bedrivs är av både teoretisk och tillämpad karaktär och utförs ofta i nära samarbete med näringslivet. Gruppen består av 9 medlemmar: 1 docent, 3 doktorer och 5 doktorander.

De lösningar som gruppen utvecklar kan både vara generella eller domänspecifika och sträcker sig över hela dataanalysprocessen, från algoritmdesign, bevis och experiment till realisering av system och ramverk. Utvecklade lösningar utvärderas kontinuerligt i samarbete med företag på av dem identifierade faktiska problem.


Forskargruppen är starkt involverad i företagsforskarskolan INSiDR (Industrial Graduate School in Digital Retailing), med såväl handledare som doktorander. Denna domän lämpar sig väl för utvärdering av utvecklade algoritmer och tekniker. Andra viktiga akademiska partners är Stockholms Universitet, Högskolan i Skövde, Jönköping University och Göteborgs Universitet där gruppens doktorander är inskrivna.


Gruppens forskning är nästan uteslutande helt externfinansierad vilket syns på genomförda och pågående projekt. AstraZeneca, Scania R&D och ICA Handlarna har historiskt varit gruppens starkaste industriella partners men i dag finns även ett nära samarbete kring dataanalys med Borås Energi samt med Ellos Group genom företagsforskarskolan INSiDR.

Publikationer

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare