INCLUDE - Centrum för Inkluderingsforskning

INCLUDE - Centrum för Inkluderingsforskning

Centrets mål inkluderar bland annat:

  • Bildandet av en stark multidisciplinär forskningsmiljö.
  • Upprätta inspirerande forum för utbyte av idéer, vetenskapliga publikationer, utveckling av gemensamma ansökningar och anordna olika evenemang.
  • Att skapa ett hem för olika forskningsprojekt som är relaterade till frågor om inkludering och tillgänglighet (SUITCEYES, MuseIT, med flera).
  • Att fungera som en resurs som tillhandahåller forskningsbaserad expertis.
  • Utveckling av ett labb för haptisk kommunikation som möjliggör alternativa kommunikationsmodaliteter utöver audiovisuella.
  • Fortsatta samarbeten i det breda nätverk som redan etablerats bestående av intresserade individer, forskare, teknologer, nationella och internationella organisationer och myndigheter som arbetar med frågor om funktionshinder och andra intressegrupper.

Forskningen inom centret kommer att vara tvärvetenskaplig och informerad av en mångsidig uppsättning teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt som möjliggör kritisk granskning av kulturella, historiska, sociala, politiska och ekonomiska värden, handlingar och strukturer som leder till ojämlik behandling av samhällsmedlemmar baserat på det normala ideologin. Studierna kommer INTE att innebära en studie av kroppsliga attribut, utan snarare de sociala förhållanden som ligger till grund för att sådana attribut blir en differentierande faktor för hur olika människor behandlas. Syftet är att hantera etablerade normer, värderingar och attityder för att skapa en bättre förståelse och främja och möjliggöra social förändring där det behövs.

Den innovation (teknologiska och/eller sociala) som utvecklas inom centret kommer att syfta till att underlätta det dagliga livet och möjliggöra njutbara livsupplevelser för alla på jämförbar grund oavsett variationer i sensoriska uppfattningar och/eller förmågor. Det finns redan erkända teknologier relaterade till haptisk kommunikation som utvecklas vidare, och som ligger till grund för ett haptiskt kommunikationslabb som en del av centret. Andra innovationer kommer att framträda och spridas brett allteftersom arbetet inom centret fortskrider.

Det finns redan ett starkt nätverk av intresserade parter, inklusive personer med funktionsnedsättning, forskare, teknologer, politiker och beslutsfattare, nationella och internationella organ, intressegrupper och allmänheten. Vi strävar efter att utöka och stärka detta nätverk genom olika joint ventures och deltagande i relaterade aktiviteter.

Policystudier och rekommendationer kommer att vara en integrerad och fortlöpande del av centret med målet att bättre förstå konsekvenserna av befintlig policy och potentiella brister för att överbrygga klyftor och att arbeta för förbättringar på lokal, nationell och internationell nivå.

Som en del av centret kommer olika evenemang att anordnas (såsom deltagande workshops, symposier etc.), och återkommande möten kommer att äga rum med minst månatliga möten bland medlemmarna och tvåårsmöten med centrets bredare nätverk.

Relaterade resultat kommer att dokumenteras och, när så är lämpligt, publiceras för bredare tillgång. Dessa och ytterligare engagemangsaktiviteter kommer att användas för att öka medvetenheten och bygga upp en bredare intressegemenskap.

För att skapa ytterligare möjligheter kommer medlemmarna aktivt att följa relevanta utlysningar och ta fram relaterade projektförslag för att söka finansiering för aktiviteter och forskning som bedrivs inom centret.

Event