ADDTEX

Att främja industriella digitala och gröna innovationer inom den avancerade textilindustrin genom innovation inom lärande och utbildning

ADDTEX

ADDTEX kommer att hjälpa till att främja rörlighet inom inlärning för individer och grupper, såväl som tvärgående kompetenser såsom samarbete, kvalitet, inkludering och rättvisa, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisations- och policynivå inom utbildningsområdet.

Projektet kommer att fokusera på att stödja utbildning av företag med avancerade textilmaterial genom kopplingar till lärosäten och yrkesutbildningar med målet att:

 • Stödja innovation mot cirkulär ekonomi och hållbarhet.
 • Stödja innovation baserad på digital omställning.
 • Utveckla nya produkter och affärsmodeller.
 • Främja entreprenörskap.
 • Utveckla nya produkter baserade på innovation med högt mervärde för att stärka branschens motståndskraft.
 • Stärka kopplingen mellan akademi och industri för att underlätta flödet och samskapandet av kunskap, särskilt för framväxande trender som digital och grön omställning.
 • Förbättra kvaliteten och relevansen av färdigheter som utvecklats och certifierats genom utbildningssystem, inklusive företagens sociala ansvar, hållbarhet och miljöskydd

Specifika mål för ADDTEX

 1. Analys och behov inom sektorn efter covid-19 med målen för övergången till en koldioxidsnål, miljövänlig och högt digitaliserad europeisk ekonomi.
 2. Skapande av en skräddarsydd utbildning.
 3. Att uppmuntra utbyte mellan universitet och företag.
 4. Att, genom kluster, utveckla nav som kontaktpunkt mellan företag och lärosäten.
 5. Kommunikation och utnyttjande av resultat på europeisk nivå.

Deltagande organisationer

ADDTEX involverar ett konsortium av tolv (12) partners inklusive lärosäten, yrkesutbildningar och små och medelstora företag från hela Europa. Den samordnande institutionen för ADDTEX är Associacio Agrupacio D'empreses Innovadores Textils, Spanien.