Kliniskt resonemang inom ambulanssjukvård

Kliniskt resonemang inom ambulanssjukvård

Projektet är utformat som ett doktorandprojekt där ambulanspersonalens kliniska resonemang undersöks i fyra studier. I den första studien, som utgörs av en systematisk litteraturöversikt, har tidigare forskning som relaterar till forskningsområdet sammanställts. Detta har gett en översiktlig bild och ligger till grund för de fortsatta studierna inom projektet.

I den andra studien undersöks kliniskt resonemang i den kliniska kontexten. Där har vi följt med ambulanspersonal under deras arbetspass för att dokumentera olika aspekter av kliniskt resonemang och vad som påverkar detta. Data har samlats in genom deltagande observationer intervjuer samt granskning av patient journaler samt olika organisatoriska dokument så som riktlinjer. Fokus i studien ligger på vad som händer i stunden i de aktuella ambulansuppdragen, ett mikroperspektiv.

I den tredje studien har vi istället ett meso-perspektiv där vi undersöker vilka förutsättningar för kliniskt resonemang som finns inom en ambulansorganisation. Studien baseras delvis på material från föregående studie samt i tillägg av intervjuer med chefer och administrativ personal som på olika sätt tar del av ambulanspersonalens förutsättningar. Vi undersöker även vilka förutsättningar dessa ledningsfunktioner har för att stötta ambulanspersonalens kliniska resonemang och påverka deras förutsättningar.

I den fjärde studien försöker vi skapa en bild över hur ambulanspersonalens situationsmedvetenhet skapas i olika situationer under ambulansuppdraget. Här försöker vi förstå vad som krävs för att ambulanspersonal ska kunna förstå vad som pågår i situationen, samt att kunna förutse/förvänta vissa händelseförlopp i den närmaste framtiden.

Målet med projektet är att skapa en bild över hur kliniskt resonemang tar sig uttryck samt vilka förutsättningar som finns för detta. Ökade kunskaper på området skulle kunna hjälpa till att hitta områden där hjälpmedel för kliniskt resonemang helt saknas eller brister på något sätt. Att skapa en förståelse för en komplex process kan bidra till stöd för ambulanspersonalen att uttrycka vilka svårigheter som finns i deras yrkesutövning.

Publicerade artiklar inom projektet

Studie 1: Clinical reasoning in the emergency medical services (EMS): an integrative review

Studie 2: Clinical reasoning among registered nurses in emergency medical services: a case study