Resursåtervinning genom flyktiga fettsyror och alkoholer

Resursåtervinning genom flyktiga fettsyror och alkoholer

För att uppnå de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 är det nödvändigt att både öka resurseffektivitet och minska avfallets klimatpåverkan. Det här projektet bidrar genom att vidareutveckla biogasanläggningar till bioraffinaderier som omvandlar organiskt avfall till nya biokemikalier och biomaterial, vilket skapar en cirkulär resurslivscykel. Projektets hypotes baseras på att integrera membranbioreaktorer (MBR), anaerob nedbrytning (AD) och bioaugmentering för att förutom biogas och biogödselmedel även generera flyktiga fettsyror, väte och alkoholer. På detta sätt kan avfallet omvandlas till stort utbud av slutprodukter, såsom bioplaster, djurfoder, kemikalier, biobränsle och högre alkoholer.

Bioraffinaderiet kommer att implementeras i redan existerande biogasanläggningar. Projektet genomförs i samarbete mellan Högskolan i Borås (HB), RISE forskningsinstitut och Umeå Universitet (UU). Det innefattar sex arbetspaket och flera doktorander, postdoks och yngre forskare kommer att samarbeta under ledning av etablerade forskare för en kapacitetsuppbyggnad för framtiden.