ULF – där skolans behov bestämmer forskningen

– ULF gör det möjligt för yrkesgrupper inom skolor att själva initiera forskning som är relevant för dem i stället för att vi forskare redan på förhand bestämt syftet och forskningsfrågor. Det är själva idéen och styrkan med aktionsforskning. Projekten ska stärka kopplingen mellan forskning och praktik i skolorna genom att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller, säger Per Nordén, universitetslektor och projektkoordinator av ULF-projekten på Högskolan i Borås.

Åtta aktuella ULF-projekt

Från en något trevande start med fåtalet projekt och en pandemi som försvårade forskningen, kan Högskolan i Borås nu stoltsera med åtta ULF-projekt som antingen precis avslutats, pågår just nu eller inom kort ska påbörjas.

– Det har blivit mer känt att denna typ av forskning finns och ett ULF-projekt ger ofta ringar på vattnet in i andra projekt, säger Per Nordén.

Han ser många fördelar med ULF-projektens form.

– Man måste vara disputerad för att vara forskningsledare, men vi har många adjunkter på högskolan som är med i dessa projekt och som genom att delta får sin första artikel publicerad i och med ett ULF-projekt. På så sätt blir de en aktiv del av forskningsmiljön, säger han.

Fler insikter och verktyg i en lärares vardag

Att ha utfört sin forskning ute på en förskola eller skola ger adjunkter men även forskare på högskolan ännu högre trovärdighet. De får användbara insikter och erfarenheter från den faktiska skolvärlden att ta med i sin undervisning.

– Som lärare på skolan blir det en erfarenhet att bära med sig i sitt fortsatta yrkesliv. För att inte fastna i ytliga föreställningar om den egna praktiken krävs det att man sätter av tid och tillsammans undersöker och analyserar det aktuella problemet. Det är en förutsättning för att lärare ska utveckla sin undervisning och formativa bedömning, säger Per Nordén.

Pengar för projekt varje år

Varje år finns möjligheten att ansöka om pengar för nya ULF-projekt. 1 februari öppnar ansökningsperioden och man kan söka tills pengarna tar slut.

Aktuella ULF-projekt på Högskolan i Borås

ULF-projekt i uppstartsfas

  • Gymnasieelevers kemikunskaper – kartläggning av faktorer som är betydelsefulla för måluppfyllelse i kemi samt undersökning av didaktiska interventioner
  • Sommarläsningsprogrammet Läsglädje – läsglappet och det lustfyllda
  • Matematikuppgifters potential för att utveckla elevers förståelse av proportionalitet läsandet
  • Att främja skolnärvaro på Sven Eriksons gymnasiets Ekonomiprogram

Fakta om ULF
Inom ramen för ULF-verksamheten bygger Högskolan i Borås en infrastruktur och ett arbetssätt i samverkan med skolhuvudmän i områden där högskolan bedriver lärarutbildning. Högskolan är ytterst ansvarig för ULF-verksamheten och leds av pro-prefekt för samverkan. Som verktyg i arbetet finns en styrgrupp bestående av representanter från skolverksamhet såväl som från högskolan. ULF riktar sig mot hela skolsystemet i såväl lärarutbildningarna som utbildningen från förskola till vuxenutbildning. Detta ligger i linje med den statliga utredningen (SOU 2018:19) om praktiknära forskning och vikten av att skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Fyra lärosäten har huvudansvaret för verksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte leder arbetet i en nod. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten, som vart och ett samverkar med skolhuvudmän. Det finns ett ULF-nätverk lärosäten emellan där man utbyter erfarenheter.

Läs mer om ULF

Ulf-avtal

ULF på  Högskolan i Borås