Två projektidéer har fått CVS planeringsbidrag för 2023

Nästa utlysning för CVS planeringsbidrag kommer i oktober/november 2023.

CVS utlyser redan nu i mars ett forskningsstöd omfattande 500 000 kronor:
Läs mer och sök senast 13 april

Sofia Lindström Sol, universitetslektor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, som fått bidrag berättar hur det ska användas:

– Jag ska tillsammans med John Brauer, universitetslektor vid Institutionen för beteende, social- och rättsvetenskap vid Örebro universitet, skriva ansökningar om forskningsmedel till olika finansiärer, bland annat Riksbankens Jubileumsfond, Formas och Vetenskapsrådet. Ansökningarna berör ett projekt som syftar till att öka förståelsen för bibliotekens nuvarande och möjliga roll i att adressera sociala problem via samverkan med andra organisationer.

Varför vill du undersöka detta?

– Projektet kan ses mot bakgrund av dels en pågående och tidigare debatt om otrygghet på biblioteken, dels utifrån den ökade betoningen på samverkan mellan både statliga och icke-statliga aktörer för att adressera sociala problem. Under min tidigare forskning har jag sett att samverkan, partnerskap och nätverkande alltmer framstår som det sätt genom vilket offentligt finansierade kulturinstitutioner uppfyller krav på samhällsrelevans och därigenom bibehåller sin legitimitet. Detta får konsekvenser för professionsutövning och i förlängningen bidrar till att ramar för hur välfärd ska organiseras och realiseras omförhandlas och får förändrad form. Dessa skiften vill jag kartlägga och förstå.

Varför är detta viktig forskning?

– En ökad kunskap om samverkan mellan bibliotek och omgivande aktörer behövs för att förstå välfärdssamhällets utmaningar samt bibliotekens nuvarande och möjliga roll och bidrag inom detta område. Det handlar också om att förstå hur samverkan har blivit svaret på lösningen av ofta svåra sociala problem, i en tid då ekonomiska reformer ses som en förlegad politisk modell.  

Hur kopplar din ansökan till CVS fokusområden?

– Kulturverksamheter och kulturinstitutioner är ofta en förbisedd del av välfärden, trots att kraven på deras samhällsrelevans, ofta i form av att bidra till landets demokratiseringsprocesser, har ökat. Då vi vill studera hur samverkan mellan olika aktörer tar sig uttryck i biblioteken i syfte att hantera eller lösa sociala problem relaterar detta till CVS fokusområde ”Tvärsektoriell och samverkande organisering för ett hållbart välfärdssamhälle.”

Vad betyder stödet från CVS?

– Med stödet från CVS får jag möjligheten att fördjupa mina skrivarfärdigheter och utveckla ansökningar på arbetstid, något många forskare annars gör på sin fritid. Förhoppningsvis leder det till att jag får medel till det tänkta projektet. 

Välfärdsbibliotek i fokus

Leif Sandsjö, universitetslektor vid Institutionen för arbetsliv och välfärd, och Jonas Söderholm, universitetslektor vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, samt Karin Skill, biträdande universitetslektor vid Institutionen för Tema, Tema Teknik och social förändring, vid Linköpings universitet, har fått planeringsbidrag för att utveckla ansökningar om så kallade välfärdsbibliotek, det vill säga kommunala verksamheter som inte lånar ut böcker, utan som helt enkelt lånar ut välfärdsteknik till grupper som är i särskilt behov av detta. Leif Sandsjö berättar mer:

Varför vill ni undersöka fenomenet välfärdsbibliotek?

– Vi ser det som en möjlighet att öka kännedomen om och användningen av välfärdsteknik. Utlåning av välfärdsteknik på bibliotek kan bidra till att öka nyfikenheten på ny teknik. Genom att få tekniken förklarad för sig och dessutom möjlighet att låna hem så kan välfärdsbibliotek bidra till ökad användning av lösningar som kan underlätta vardagen för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Varför är det viktig forskning?

– Välfärdsteknik är (digital) teknik som kan bidra till ökad aktivitet, trygghet, självständighet och delaktighet för äldre och personer som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Förutom den direkta nyttan/värdet detta kan innebära för den enskilde, så kan det också bidra till att minska eller senarelägga vård- och omsorgsbehov, vilket är mycket angeläget med tanke på den ansträngda situation vi har inom vård och omsorg med brist på personal och ekonomiska resurser.

Hur kopplar ansökan till CVS fokusområden?

– Ansökan kopplar till alla tre CVS fokusområden. Välfärdsbiblioteket är ett exempel på tvärsektoriell och samverkande organisering med direkt koppling till både digitaliseringens utmaningar och organisering för välfärdens kompetensförsörjning.   

Vilka samarbetar ni med?

– Vi samarbetar sedan 2019 med Borås Stad efter en gemensam ansökan till Sparbanksstiftelsen Sjuhärad som gav oss möjlighet att starta en pilotverksamhet. Sen kom pandemin och tvingade oss att ”pausa” projektet i två år. Sedan senvåren 2022 finns ett välfärdsbibliotek etablerat i Borås på trygghetsboendet ”Duvan” (bara ett kvarter från Högskolan i Borås). Senare i vår öppnar också Tjörns kommun ett välfärdsbibliotek i Skärhamn där vi också medverkar. Förutom Sparbanksstiftelsen Sjuhärad är högskolans aktiviteter kring välfärdsbiblioteket direkt kopplat till högskolans deltagande i ”Testbädden AllAgeHub” som drivs av Göteborgsregionens kommunförbund. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd för välfärdsteknik finansierad av Vinnova, Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens 13 medlemskommuner.     

Vad betyder stödet från CVS för er?

–  Det betyder att vi får loss tid att koncentrera oss på att skriva ansökningar för att finansiera forskning kring utveckling och användning av ”biblioteksmodellen” som ett sätt att nå ut med välfärdsteknik till målgrupperna. I skrivande stund har vi lämnat in två ansökningar och vi planerar att formulera ytterligare ansökningar under året. Stödet från CVS innebär också att vi får tillgång till ett mycket värdefullt nätverk av forskare och forskningsmiljö samt relevanta verksamheter inom området.  

Läs mer

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Leif Sandsjö

Jonas Söderholm

Karin Skill

Sofia Lindström Sol

John Brauer