Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Kursen ger dig kunskap om den nationella värdegrunden för äldre och arbetet med etik och värdegrundsfrågor. Kursen tar även upp lagstiftningen på området samt styrdokument som ledningsstöd och tillämpningen av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I kursen bearbetas dessutom olika ledarskaps- och organisationsteorier samt förbättringskunskap, utvärdering och evidensbaserad praktik.

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom äldreomsorgens verksamheter utifrån ett ledarskapsperspektiv reflekteras kring och diskuteras genomgående under kursen. Målet med kursen är att ge ökad kunskap och kompetens för dig som är intresserad av att arbeta med ledarskap och verksamhetsutveckling inom äldreomsorgens verksamheter. Allt med målet om god kvalitet för den äldre personen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv i äldreomsorgens verksamheter.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig i första hand till dig som har eller är intresserad av en chefs-, arbetsledande eller verksamhetsutvecklande funktion inom äldreomsorgen, men även inom vårdens och omsorgens övriga verksamheter. 
Antal poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå
Studietakt: Halvfart/50 %
Plats: Distans
Läsperiod: Hösten 2024

Statsbidrag genom äldreomsorgslyftet

Socialstyrelsen utlyser statsbidraget äldreomsorgslyftet med syftet att höja kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos såväl personal som första linjens chefer. Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid för att stärka kompetensen hos dem. Utbildningar som ingår i äldreomsorgslyftet är bland annat Ledarskapsutbildningar för första linjens chefer inom äldreomsorgen med motsvarande eller liknande kursinnehåll som Socialstyrelsens nationella ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer. Denna uppdragsutbildning startade 2015 vid Högskolan i Borås efter en upphandling med Socialstyrelsen. Sedan 2017 finns utbildningen även i högskolans ordinarie kursutbud, och innehållet överensstämmer med kraven inom äldreomsorgslyftet.

Läs mer om statsbidraget

Uppdragsutbildning

Kursen ges som uppdragsutbildning, vilket innebär att arbetsgivaren beställer utbildningen som kompentensutveckling, särskilt för sina anställda. Vid uppdragsutbildning finns inte samma behörighetskrav som vid ordinarie utbildning, utan arbetsgivaren utser deltagare till utbildningen. Samläsning med ordinarie kurs kan förekomma, samtidigt som uppdragsdeltagarna vid behov får extra stöttning genom att en lärare följer dem genom kursens gång. Uppdragsutbildningar följer samma krav och håller samma kvalitet som annan högskoleutbildning.

Intresseanmälan

Vid intresseanmälan och önskemål om offert, kontakta akademins samordnare för uppdragsutbildningar Helena Gjertz, helena.gjertz@hb.se senast 31 maj 2024, för studier hösten 2024.

Kontakt
Kursen ges vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a2@hb.se
Telefon: 033–435 4012 (telefontid kl 10:00-12:00)