Forskarutbildningsutskott

Forsknings-och utbildningsnämnden har delegerat huvuddelen av de operativa besluten för forskarutbildning till forskarutbildningsutskott tillhörande vart och ett av de fem områdena.

Området "Textil och mode" består dels av ett vetenskapligt delområde, dels av ett konstnärligt delområde. Det konstnärliga delområdet lyder under nämnden för KFU, medan det vetenskapliga delområdet lyder under FoU-nämnden. 

Varje utskott ska bestå av minst tre ledamöter, lägst docenter, tillsammans med två studentrepresentanter. Till varje område ska en studierektor för forskarutbildningen utses. Studierektor och akademichef är ständigt adjungerade till utskottet. 

För detaljerad information om organisationsordning, beslutsordning, delegationsordning och nämnder, se nedanstående dokument:

Organisationsordning och beslutsordning för högskolans forskarutbildningsutskott (pdf)

Följande forskarutbildningsutskott finns:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textilteknologi
  • Textilt management

För mer information om utskottens sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till utskottens sida på anställdwebben.