Nämnder, kommittéer och utskott

Forsknings- och utbildningsnämnden (FoU-nämnden)

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning (KFU)

Disciplinnämnd

Centrala arbetsmiljökommittén

Lokala arbetsmiljökommittéer vid respektive akademi och vid enheten Verksamhetsstöd