Ledning och organisation

Akademichef

Akademichefen har ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.

För mer detaljerad information se Akademichefens beslutsordning vid Akademin för polisiärt arbete (Dnr 793-21).

Akademin för polisiärt arbete har en vision om delaktighet och ansvarstagande, där dialogen är en förutsättning. Målet är att det ska finnas en närhet till beslut och att beslutsprocesserna är transparenta med möjlighet för medarbetarna att påverka. Akademichef möter kontinuerligt fackliga företrädare för information och diskussion om akademins arbete och organisation. Akademichef möter också kontinuerligt företrädare för Polisförbundets studerandeförening.

Akademichef är närmsta chef för prefekter, gästprofessorer och akademihandläggare.

Ställföreträdande akademichef

Ställföreträdande chef träder in i Akademichefens ställe, då Akademichefen inte själv är i tjänst eller av andra skäl inte kan fullgöra sin uppgift. 

Prefekter och proprefekt

Akademin för polisiärt arbete består av två institutioner – Institutionen för polisutbildning campus och Institutionen för polisutbildning distans.

Institutionerna leds av en prefekt samt en proprefekt. 

Prefekten vid Institutionen för polisutbildning campus har det övergripande ansvaret för institutionen med arbetsledande ansvar för polislärare (anställda vid Polismyndigheten) inom polisiär konflikthantering. Proprefekt har rollen som forskningsledare vid akademin samt att ha ett arbetsledande ansvar för medarbetare inom beteendevetenskap, juridik och kriminologi. Proprefekten har även arbetsledande ansvar för polislärare (anställda vid Polismyndigheten) inom kriminalteknik.

Prefekten för Institutionen för polisutbildning distans har det övergripande ansvaret för institutionen med arbetsledande ansvar för polislärare (anställda av Polismyndigheten) inom akut vård, Avrapportering, Hälsa och polisiärt arbete. Proprefekten har arbetsledande ansvar för adjunkter/lektorer samt polislärare (anställda av Polismyndigheten) inom akut vård, Polisens Nationella Förarutbildning och radio.

Programansvarig

Vid akademin finns programansvarig polislärare med nedanstående ansvar.

  • Tillsammans med prefekter ansvara för att utbildningsplanens mål uppnås
  • Ansvara för att progressionen är tydlig i programmet
  • Ansvara för att teori och praktik integreras i programmet för att stödja utvecklingen av professionen
  • Tillsammans med övriga lärare vidareutveckla den pedagogiska modellen
  • Genomföra kontinuerliga möten med kursansvariga.

Ämnesansvarig

Vid akademin finns ämnesansvariga med nedanstående ansvar.

  • Följa ämnet utveckling
  • Ansvara för ämnets innehåll i kurserna utifrån utbildningsplanens mål
  • Ansvara för att ämnets progressionen är tydlig genom kurserna
  • Genomföra kontinuerliga möten med lärarlaget.

Akademichefens ledningsråd

Till akademichefen ska det finnas knutet ett ledningsråd vilket har till uppgift att vara rådgivande inför akademichefens ställningstagande. Akademichefen beslutar om uppdrag, sammansättning av och mandatperioden för rådet.

Ledningsrådet ska behandla frågor som berör utbildning till polis, dess forskningsanknytning och fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma. I övrigt beslutar Akademichefen vilka frågor som ska tas upp.

För sammansättning och mandatperiod se Akademin för polisiärt arbetes organisations- och beslutsordning.

Se vilka som är ledamöter i  Akademichefens ledningsråd.

Akademiråd

Vid akademin ska det finnas ett akademiråd med extern representation. Det inrättas av akademichefen och har en rådgivande funktion för akademins strategiska utveckling inom utbildning och forskning i beaktande av helhet för högskolan.

Se vilka som är ledamöter i akademirådet.

Programråd

Syftet med programråd, som definieras i Riktlinjer för inrättande av program­råd vid Högskolan i Borås (dnr: 560-17), är att kvalitetssäkra utbildningars relevans, med särskilt fokus på professions- och forskningsanknytning för akademiernas utbildningar, genom att erbjuda ett forum där externa och interna intressenter möts för att diskutera strategiska utbildningsfrågor.

Rådet har även till uppgift att bereda kursplaner inför utskottsmöten. Akademin för polisiärt arbete bereder kursplaner för Utskottet för utbildningar inom vård och polisarbete samt Utskottet för utbildningar inom ekonomi och arbetsliv.

Se vilka som är ledamöter i programrådet.