Högskolans forskningsetiska utskott

För att få råd kring ett forskningsprojekt, kan forskare mejla in projektbeskrivning och underlag till utskottet, som sammanträder sista fredagen varje månad. Ärenden som ska behandlas i utskottet ska vara inkomna minst en vecka före utskottet sammanträder, d.v.s. senast fredag veckan före utskottets sammanträde. Det ska tydligt framgå vad förfrågan i ärendet gäller.

Utskottet ger en kurs i forskningsetik för doktorander. En gång per termin arrangeras ett seminarium om forskningsetik och god forskningssed. 

Höstterminen 2022
25 november
22 december

Vårterminen 2023
27 januari
24 februari
31 mars
28 april
26 maj
16 juni

Medlemmar

  • Ordförande Viktor Aldrin, docent vid Institutionen för pedagogiskt arbete
  • Vice ordförande Delia Dumitrescu, professor vid Institutionen för design
  • Ledamot Anna Lundh, docent vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
  • Ledamot Mikael Skrifvars, professor vid Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad
  • Ledamot Lena Hedén, docent vid Institutionen för vårdvetenskap
  • Ledamot Johan Sundeen, docent vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
  • Student/doktorandrepresentant Selma Music, doktorand vid Institutionen för pedagogiskt arbete
  • Handläggare/sekreterare Olof Harbecke, forskningssamordnare

Kontakt

forskningsetik@hb.se

Mer om forskningsetik vid Högskolan i Borås