Forskningsetik

Forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. Forskningsetisk reflektion måste vara en naturlig del av forskningens vardag.

I praktiken och utöver lagkrav har forskargemenskaper fortsatt stort ansvar att fylla begreppet forskningsetik med innehåll på ett sätt där vetenskapliga och juridiska krav, samt etiska omdömen integreras till en och samma praktik.

Vanliga frågor inom forskningsetik omfattar risker för direkt skada vid försök på människor och andra djur. I takt med teknisk utveckling och olika politiska omständigheter har till exempel hantering av personuppgifter och möjlig användning av artificiell intelligens inneburit mer betonade risker för, inte minst, integritetskränkning.

Juridiska aspekter, till exempel krav på vissa etiska tillstånd, har de senaste decennierna spelat en viktig roll för att skärpa tonen kring forskningsetiska krav. Lagstiftningen reglerar dock främst mot de allvarligaste forskningsetiska överträdelserna och fokuserar på en riskanalys som görs innan projektet.

Etikprövning

Etikprövning - ansökan

Forskning som omfattas av lagen om etikprövning

Forskningsdata vid Högskolan i Borås – hantering, lagring, publicering, bevarande

God sed i forskning

Information om och samtycke till att medverka i forskning

Oredlighet i forskning

Registerforskning – lagar och regler

Forskningsfinansiärers krav på etisk forskning – EU

Forskningsrådens etikkrav och riktlinjer – Sverige

Viktiga länkar – expertmyndigheter och råd

Viktiga länkar – lagar och förordningar

Viktiga länkar – kodexar

Forskningsetiska utskottet vid HB