Amning vid utsatthet i partnerrelation

Ett existentiellt fenomen i vårdande sammanhang

Amning vid utsatthet i partnerrelation

Bakgrund

De flesta kvinnor som föder barn i Sverige planerar att amma sina barn, och forskning visar att de som får stöd har större möjlighet att lyckas. Denna forskning lyfter fram att partnern är särskilt viktig som stödperson, men alla lever inte i en stödjande partnerrelation. Det finns behov av att belysa vad det innebär att amma och/eller ha en amningsönskan i en sådan utsatt situation. Detta oavsett om utsattheten och icke-stödet är tillfälligt, och enbart kopplat till amningen, eller om det är en del av en i övrigt destruktiv relation. Kvinnor som blir utsatta för våld i sin partnerrelation lever i en särskilt sårbar och utsatt situation. Enligt tidigare fenomenologisk forskning har både amning och våldsutsatthet, var för sig, existentiella innebörder för kvinnan under den barnafödande perioden. Det är därför intressant att undersöka vad kombinationen av dessa upplevelser innebär för kvinnorna, men också vad det innebär att känna sig utsatt i sin partnerrelation i samband med amning utan att i övrigt leva i en destruktiv relation. När partnerns stöd sviktar behöver omgivningen täcka upp. Genom att kvinnorna kommer till tals kan professionella inom de vård- och stödinstanser som kommer i kontakt med kvinnorna få underlag för att förbättra vård och stöd.

Syfte med projektet

Projektets övergripande syfte är att utveckla fördjupad kunskap kring existentiella innebörder av amning vid utsatthet i partnerrelation, och vad det innebär att vårda och vårdas i denna kontext.

Metod

Projektet har en livsvärldsteoretisk ansats med fenomenologiska och/eller hermeneutiska studier.

Vid frågor

Kontakta gärna huvudhandledare: Lina Palmér, universitetslektor och biträdande professor i vårdvetenskap.