Illustrationer, ljud och rörlig bild

I vetenskapliga texter delar man upp illustrationer i figurer och tabeller. Figurer är diagram, fotografier, skisser och andra bilder. Tabeller är en presentation av data i tabellform.

Illustrationer brukar numreras, såväl de du skapat själv som de du har hämtat från en källa. Numrera dem i den ordning de presenteras i ditt arbete. Har du många illustrationer är det lämpligt att upprätta separata förteckningar över figurer (Figur 1, Figur 2) respektive tabeller (Tabell 1, Tabell 2). Ofta placeras denna förteckning som en bilaga efter referenslistan.

Illustrationer brukar också förses med en förklarande bildtext som placeras under illustrationen (för figurer) och ovanför illustrationen (för tabeller). Texthänvisningen placeras vanligtvis efter bildtexten i stället för i den löpande texten. I den löpande texten refererar du till illustrationens numrering. Se exemplen nedan.

Notera att det finns olika sätt att lösa hanteringen av illustrationer. Har du fått riktlinjer från din lärare eller i en uppsatshandledning ska du följa dessa

Mer information om illustrationer, TV- och radioprogram finns i Harvardguiden i pdf..

Upphovsrätt och illustrationer
Vill du ha med illustrationer i ditt arbete som du inte skapat själv måste du tänka på att långt ifrån alla är fria att använda utan skyddade av upphovsrättslagen. Dessa kräver tillstånd av upphovsrättsinnehavaren om ditt arbete ska publiceras i DiVA eller offentliggöras på annat sätt.
För att slippa riskera att använda en upphovsrättsskyddad illustration på felaktigt sätt kan du referera till den utan att infoga den i ditt arbete.
Om du avser att publicera ett tryckt arbete online kan du ta bort eventuella upphovsrättsligt skyddade illustrationer inför publiceringen. Förklara gärna i din text att av upphovsrättsliga skäl är illustrationerna borttagna i den elektroniska utgåvan.

Mer information, bland annat om upphovsrätt vid publicering av studentarbeten, hittar du på högskolans webbplats Upphovsrätt