Centrumbildningar

Centrum för digitalisering

Centrum för digitalisering är en tvärvetenskaplig samverkansplattform som har till uppgift att främja forskning och utbildning inom digitaliseringsområdet och högskolans kärnområden. Verksamheten utvecklar FoU-projekt och utbildning, samt bidrar till skapandet av nya forskningsprojekt, utbildningsprogram, och kurser. Dessa bidrar i sin tur till skapandet av innovativa metoder, modeller och artefakter.

Centrum för digitalisering arbetar även för att samla in, skapa och kommunicera ny kunskap till forskare, studenter samt aktörer i näringsliv och offentlig sektor. 
Centrum för digitaliserings webbsida

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Centrum för hållbart samhällsbyggande är en flervetenskaplig forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsaktörer.

Centrumets huvudsakliga uppgift är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som är relaterade till hållbart samhällsbyggande. 
CHS:s webbsida

Centrum för kulturpolitisk forskning

Centrum för kulturpolitisk forskning arbetar med att genom forskning fördjupa kunskaperna om kulturpolitikens roll i samhället. Forskningens primära fokus är studiet och analysen av offentliga myndigheters och andra aktörers relationer till kulturlivet.
KPC:s webbsida

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås riktar sin verksamhet mot de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför.

Ett långsiktigt mål är att bidra till hållbara välfärdstjänster. CVS vill bidra genom att medverka till regional tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn, utveckla hållbara, välfungerande och samverkande välfärdsmodeller, organisering och ledarskap.
CVS:s webbsida

INCLUDE - Centrum för Inkluderingsforskning

Centrum för Inkluderingsforskning syftar till att främja och möjliggöra forskning och innovation relaterat till frågor om inkludering, delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet.

INCLUDE:s webbsida

PreHospen – Centrum för prehospital forskning

Inom PreHospen bedrivs utbildning och forskning i nationell och internationell samverkan. Integreringen av både forskning och undervisning i verksamheten gör PreHospen till en unik tillgång för såväl studenter som professionsföreträdare.
PreHospens webbsida