Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

Expertkompetens steg 2

Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

Våra kursers innehåll är framtagna i samverkan med
företag i IT-branschen.

Vi erbjuder kurser på avancerad nivå för dig som är yrkesverksam. Har du en kandidatexamen eller motsvarande och vill utöka eller fördjupa din kompetens, då har vi kurser för dig.

Se vårt utbud av aktuella kurser

Syftet med projektet är att etablera en nationellt ledande utbildning inom data-driven tjänsteutveckling. De kurser som utvecklas kommer att utgå ifrån teman som identifierats i en förstudie: digital innovation, data- och informationssäkerhet, digitalt ledarskap, digital transformation och disruption, data och nya datakällor, metoder och verktyg för datainsamling och dataanalys, automation och artificiell intelligens, agil utveckling, tjänsteutveckling och värderealisering samt digitala resurser.

Det långsiktiga målet är att säkerställa tillgången på avancerad kompetens som stärker innovations- och konkurrenskraften inom svenskt näringsliv. Projektet förväntas också stärka forsknings- och utbildningsmiljön Handel och IT vid Högskolan i Borås genom att etablera långsiktiga relationer med företag, skapa en hållbar plattform för tillväxt och stärka utbildningens forskningsanknytning, vidare också bidra till regional tillväxt, och utveckla en komplett forskningsmiljö. Projektets mål är att utifrån inledande erfarenheter från Expertkompetens steg 1 utveckla en metod för kursutveckling samt ett attraktivt kursutbud omfattande 75 hp på avancerad nivå, i samproduktion med medverkande företag, som kan integreras i högskolans ordinarie kursutbud.

Data har blivit en av de viktigaste tillgångarna som förändrar organisationers möjlighet att utveckla tjänster genom att använda datakällor som tidigare inte varit tillgängliga. Enligt OECD (2015) har förmågan att utnyttja data blivit den viktigaste framgångsfaktorn när det gäller ökad tillväxt. Det innebär bland annat att datas kvalitet och signifikans i beslutsunderlag är avgörande för organisationers möjligheter att kunna fatta välgrundade beslut. Flera rapporter visar att ju mer data-driven en organisation är, desto mer produktiv är den. Utvecklingstrenden visar ett stort intresse från näringslivet, men också på ett ökat antal forskningspublikationer inom området.

Det finns dock ett antal utmaningar inom området. Till exempel framhåller både OECD och flera forskare att endast ett fåtal organisationer är framgångsrika när det gäller data-driven tjänsteutveckling. Flera utmaningar har identifierats, till exempel avsaknad av en systematisk process, problem med datatillgänglighet, brist på ändamålsenliga digitala verktyg, brist på tillit till data, samt otillräcklig kompetens avseende avancerad dataanalys. Med andra ord är data-driven tjänsteutveckling inte bara en teknisk utmaning, utan även en organisatorisk utmaning. Utvecklingstrenderna och de utmaningar som identifierats ligger till grund för projektet. Tillsammans med företag kommer Högskolan i Borås att utveckla ett kursutbud som ska ge en ökad förståelse för både tekniska och affärsmässiga utmaningar. Kursutbudet syftar till att erbjuda ökad kompetens, inte bara avseende avancerade dataanalys och annan teknisk kompetens, utan även en kompetens om hur data och dataanalys kan användas för att skapa nya tjänster och affärsmodeller som i sin tur kan bidra till ökade kundvärden.

Artikel från KK-stiftelsen om projektet  (12 juni 2023)

Kursutveckling och antagning

I en förstudie till projektet identifierades ett antal kursteman som kommer att ligga till grund för utveckling av kurser. Teman kommer under projektets gång att kompletteras med nya insikter utifrån företagens reella kompetensbehov: De kursteman som identifierades i förstudien är: Digital innovation, Data- och informationssäkerhet, Digitalt ledarskap, Digital transformation och disruption, Data och nya datakällor, Metoder och verktyg för datainsamling och dataanalys, Automation och artificiell intelligens, Agil utveckling, Tjänsteutveckling och värderealisering samt Digitala resurser.

Projektet kommer under steg 2 att utveckla kurser inom dessa teman och med utgångspunkt i de nya intervjuer som genomförs under steg 2. Kurser kommer, när de är utvecklade och klara, att vara sökbara via antagning.se och information om dem att finns på www.hb.se.

För att kunna delta i kurserna behöver kursdeltagare ansöka på antagning.se. Kurserna ges på avancerad nivå och det innebär att förkunskapskravet är en kandidatexamen eller motsvarande. Sökande som inte har en kandidatexamen kan bli antagen på reell kompetens, vilket innebär att antagning kan göras om den sökande har:

  • Minst sex års yrkeserfarenhet
  • Skrivit en längre sammanhängande text (exempelvis en utredningsrapport, en bok, utfört en studie i företaget som dokumenterats i en rapport)
  • Deltagit i relevanta kurser som erbjudits av privata utbildningsföretag.

Läs mer om reell kompetens

Delta i projektet

För företag som är intresserade av att delta i projektet finns mer information.

Läs mer om hur ni kan delta i projektet

Projektets kurser

Frågor

Frågor om projektet besvaras av Daniel Yar, daniel.yar@hb.se.  

Länk till Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma