Karin M Ekström

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Sektionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4516

Mobilnummer: 0706-180082

E-post: karinm.ekstrom@hb.se

Rumsnummer: L422

Signatur: KME

Jag är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås. Tidigare var jag professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet där jag initierade och var föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), ett tvärvetenskapligt forskningscentrum. På Högskolan i Borås är jag forskningsledare för forskargruppen Sustainable Consumption Research Group, en forskargrupp där ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala dimensioner av hållbarhet kopplat till konsumtion studeras.

Min forskningsinriktning i marknadsföring är konsumentbeteende, mera specifikt konsumtionskultur och med fokus på forskningsområden som konsumtionens mening(ar), hållbar konsumtion, konsumenters relationer till artefakter, konsumentsocialisation och familjekonsumtion. Jag arbetar gärna i tvärvetenskapliga forskningsprojekt då olika discipliner bidrar till att bättre förstå konsumtionens komplexitet. Likaså anser jag att konsumtionskritik är nödvändigt för en mer nyanserad syn på konsumtionens roll i samhället (t ex boken Beyond the consumption bubble, red. Ekström och Glans, Routledge 2011). Konsumtionen har konsekvenser på miljön och människor har olika resurser (pengar, kunskap, tid) att konsumera. Min forskning bedrivs i huvudsak utifrån ett samhälls- och konsumentperspektiv. Senare års projekt är bl a: Återanvändning och återvinning av kläder (Waste Management and Sustainable Consumption - Reflections on consumer waste, red. Ekström, Routledge 2015). Ett nyligen avslutat projekt handlar kulinarisk turism kopplat till landsbygdsutveckling (På resa i matlandet, Ekström och Jönsson, Carlsson förlag 2016). Ett pågående projekt handlar om marknadsorientering av konstmuseer.

Jag publicerar internationellt och nationellt. Forskningen sker på en internationell arena, men  det är angeläget att kommunicera forskning även till det svenska samhället. Jag var redaktör och författare i den första nordiska läroboken i konsumentbeteende, Consumer behaviour – A Nordic Perspective (Ekström red. 2010, Studentlitteratur), och är författare i den första svenska läroboken i konsumentbeteende, Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv (Ekström, Ottosson, Parment 2017, Studentlitteratur) som också publiceras på engelska, Consumer behaviour – classical and contemporary perspectives (Ekström, Ottosson, Parment 2017, Studentlitteratur).

Se alla publikationer (pdf).

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Children’s Influence in Family Decision Making; A Study of Yielding, Consumer Learning, and Consumer Socialization

Utvalda publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper