Informationspraktiker

Informationspraktiker

Inom forskningsgruppen Informationspraktiker samlas ett 20-tal forskare och doktorander som intresserar sig för informationsrelaterade aktiviteter i olika sammanhang.

 I fokus står studier av individers och gruppers interaktion med information och dokument vilket innefattar informationssökning, informationsanvändning, läsning, strategisk informationshantering och samarbete i olika kontexter, exempelvis i organisationer/företag, utbildning, forskning, fritid och privatliv.

Vi intresserar oss också för informationspraktikers roll i sociala strukturer och för de maktrelationer i vilka de ingår. Mycket av vårt arbete riktas mot hur information förstås, inhämtas, sprids och används i situationer som involverar lärande, såväl formellt som informellt lärande i olika situationer. Lärande ses som en ständigt pågående aktivitet i människors interaktion med samhället och med varandra. Särskilt intresse ägnas åt utvecklingen av digitala medier och hur dessa förändrar villkoren för informationspraktiker i olika sammanhang.

I gruppen studeras ett spektrum av frågor knutna till informationspraktiker. Vår forskning grundar sig ofta, men inte uteslutande, i kvalitativ empiri och syftar till att producera resultat som är både teoretiskt intressanta och praktiskt tillämpbara. Frågor som vi studerar rör t ex informationskompetenser, informationssökning och lärande, arbetsrelaterad information, läsning, läsvanor och läspraktiker, sociala medier samt nya tekniker för samarbete och kommunikation. Några exempel på konkreta frågor är:

  • hur utvecklas barns och ungas informationskompetenser och hur kan dessa studeras?
  • hur förändras läsning och läsvanor i olika grupper över tid?
  • hur används ny teknik, såsom exempelvis sociala medier, i företag för att hantera information och kommunikation i det dagliga arbetet?
  • hur förhåller sig användare kritiska till datavisualiseringar (exv. GIS, geografiska informationssystem) som informationsresurser?

Nyligen avslutade avhandlingsprojekt

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Nätverk