Byggteknik

Byggteknik

Hållbart samhällsbyggnad är ett brett begrepp som innefattar planering, byggande och förvaltning av byggnader, anläggningar, stadsdelar och städer för att uppnå ökad social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Utgångspunkten är att stärka sambanden mellan hållbarhetsaspekterna i den byggda miljön.

Forskargruppen Byggteknik vid Högskolan i Borås arbetar bland annat med materialfrågor, energianvändning och återvinning. Gruppens forskning utmärker sig genom att bedriva både grund-, tillämpad-, och flervetenskaplig forskning, och har ambitionen att positionera sig inom området samhällsbyggnad i Sverige. Genom en unik laboratoriemiljö och forskarnas kompetens kan goda synergieffekter uppstå mellan forskningsämnena.

Gruppens forskning är inriktad på tre områden

Trä och samverkanskonstruktioner

Inkluderar grundforskning i träets fuktmekaniska egenskaper, i form av matematisk modellering, datorsimulering och laboratorieförsök. Samt forskning om samverkanselement, träbetong, modellering och laboratorieförsök för att belysa lastöverföring mellan materialen.

I trä och samverkanskonstruktioner ingår Staffan Svensson professor, Agnes Nagy universitetslektor, Sabina Huc doktorand och Johan Pyykkö doktorand. I samverkan med Uppsala Universitet, Hedared Sand och Betong AB.

Fukt och resurseffektiv energianvändning

Forskning gällande fukt- och energifrågor vid nybyggnation och renovering, innemiljö, datorsimulering och laboratorieförsök.

I fukt och resurseffektiv energianvändning ingår Linda Hägerhed universitetslektor och Kimmo Kurkinen doktorand. I samverkan med RISE Samhällsbyggnad och Chalmers Bygg- och miljöteknik.

Betongåtervinning

Forskningen inom betongåtervinning är kopplat till resurshantering i betongindustrin och undersökning av befintliga återvinningsscenarier.  Särskild fokus läggs på att betongmaterialet ska tas till vara på för att tillverka nya betongprodukter i anläggningars och byggnaders bärande system. Det inkluderar hantering och upparbetning av betongmaterial, kvalitetssäkring genom laboratorieundersökningar och beskrivning  av hållbarhetsdimensionerna genom.

I betongåtervinning ingår Katarina Malaga adjungerad professor, Agnes Nagy universitetslektor, Börje Hellqvist adjunkt, Madumita Sadagopan doktorand. I samverkar med forskarskolan Resursåtervinning och CBI Betonginstitutet.

Mål

Forskargruppen synliggör och fokuserar på tvärvetenskaplig forskning inom samhällsbyggnadssektorn. Genom utmaningsdriven forskning, utbildning och innovation vill de göra verklig och märkbar skillnad i övergången mot ett hållbart samhällsbyggande. Målet är en balanserad resursanvändning och hög kvalitet i människors byggda miljö.


Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS) är knutet till forskargruppen och har som mål att etablera och stödja gruppens samverkan med näringsliv och övriga samhället.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Centrumbildningar

Alumner