PreHospen - Centrum för prehospital forskning

PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospen - Centrum för prehospital forskning

Vi genomför forskningssymposium tillsammans med Forum för Prehospital FoU i VGR. Då presenterats aktuella forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård. Forskare, doktorander och magisterstudenter från hela Sverige berättar om resultat som har betydelse för prehospital vård och behandling av sjuka och skadade patienter. Nästa forskningssymposium blir våren 2020.

Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras.

PreHospen är en stark nationell och internationell kunskapsresurs vid Högskolan i Borås. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospens forsknings- och utvecklingsprojekt indelas i åtta områden:

  • Patientsäkerhet
  • Ambulansregister och andra register
  • Patienters och närståendes erfarenheter
  • Prehospital bedömning för träffsäker vård
  • Prehospital akutsjukvård och behandling
  • Ambulanspersonalens arbetsmiljö
  • Vård i stridsmiljö
  • Ledarskap och utbildning

PreHospen - Centrum för prehospital forskning ingår i flera nationella och internationella nätverk. Vi samverkar med organisationer och lärosäten i flera av våra forskningsprojekt.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Föreståndare

Forskare/Medarbetare

Externa forskare

Nätverk