Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Pedagogiskt arbete


Utbildning spelar en central roll för utvecklingen av ett socialt fungerande, hållbart och rättvist samhälle. Ämnet pedagogiskt arbete behandlar specifikt frågor med relevans för samhällets utveckling relativt förskola, skola, professionsutbildning och högre utbildning men också relaterat till frågor om styrning, kunskap och politik.

Läs mer
Pedagogiskt arbete
Eleverpå skola

Om vår forskning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar frågor med relevans för skola, utbildningssystem och olika utbildningsformer inom exempelvis förskola, fritidshem, skola, högre utbildning och inom pedagogiskt utvecklingsarbete. Forskningen som bedrivs inom miljön knyter till pedagogik, högskolepedagogik, allmändidaktik och ämnesdidaktik.

Forskningen behandlar frågeställningar angelägna för pedagogiska praktiker, professioner och verksamheter. Den syftar till att problematisera utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet relativt forskning om lärarprofession, undervisning, inkludering i lärandemiljöer, hållbarhet i utbildning men också frågor om rättvisa via begrepp som genus, etnicitet, klass, ålder, funktionalitet. Forskningen omfattar även studier kring kunskapspolitik och utbildningsreformer.

Forskargrupper

Centrumbildningar

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/medarbetare